Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Vijfjarenplan om tonnensysteem op te ruimen

Volgende » « Vorige ^ Terug naar het Overzicht
Bron / Auteur: Enkhuizer Courant - 9 december 1953

W.C.'s aan de Zuider Boerenvaart
W.C.'s aan de Zuider Boerenvaart
Om hygiënische, aesthetische en ook financiële redenen zijn B. en W. van mening dat het tonnenstelsel behoort te verdwijnen. Daarvoor is het noodzakelijk in ongeveer veertienduizend woningen in onze stad closets met waterspoeling aan te brengen en daarbij behorende septictanks te plaatsen, die lozen op gemeenteriolen. De kosten daarvan worden geraamd op f 900.- per woning.

Lang niet alle eigenaren zijn in staat zich deze uitgave te getroosten. Indien het verhuurde woningen betreft, is weliswaar huurverhoging mogelijk, maar ook de draagkracht van de huurders is aan grenzen gebonden. Teneinde de vervanging van de wisseltonnen door waterclosets doorgang te doen vinden en te stimuleren, achten B. en W. het gewenst dat de gemeente terzake meer dan tot nu toe in de hieraan verbonden kosten bijdraagt. Zij achten het aanbevelenswaardig een gemeentelijke subsidie volgens aflopende schaal te verlenen, zulks al naar gelang het jaar van uitvoering.

Nog 1400 tonnen in Enkhuizen
Zij zijn van mening dat een bijdrage in de werkelijk gemaakte kosten van 33% in het eerste jaar, 27,5% in het tweede, 22% in het derde, 19,5% in het vierde en 17% in het vijfde jaar tot een maximum bedrag van respectievelijk f 300.-; f 250.-; f 200.-; f 175.- en f 150.- enerzijds in belangrijke mate tot opheffing van een tonnenstelsel zal kunnen bijdragen, terwijl anderzijds de aflopende schaal van gunstige invloed kan zijn om de vervanging van tonnen met spoed ter hand te nemen. Aangenomen dat de gemeentelijke bijdrage gemiddeld f 225,- per geval zal bedragen, kunnen de voor rekening der gemeente komende kosten van volledige opheffing van het tonnenstelsel dan worden gesteld op 1400 maal f 225,-, dat is f 315.000.-. Dit bedrag is veel geringer dan het tot kapitaal herleide offer dat de gemeente zich jaarlijks voor het wisseltonnen- systeem moet getroosten. De uitgaven daarvoor bedragen momenteel per jaar f 31.000.- waar tegenover slechts een ontvangst van f 5.000,- staat, aldus een nadelig saldo van f 26.000,-.

Uiteraard kan inkrimping van het personeel van de reinigingsdienst welke hiervan het gevolg zal zijn, met zich mede brengen dat extra lasten op de gemeente zullen worden gelegd wegens toe te kennen wachtgelden. Waar dit proces zich echter over een aantal jaren zal uitstrekken, zal er naar worden gestreefd om het personeel dat als gevolg van deze maatregel mettertijd bij de reinigingsdienst overcompleet wordt, te plaatsen in daarvoor in aanmerking komende vacatures welke door pensionnering e.d. bij andere gemeente-diensten ontstaan. De bovenvermelde regeling geldt voor het tijdvak 1 Oct. 1953 tot en met 31 December 1958.


Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube